Tutkimus: Lisää tehoa yritykseen MBO-kaupalla

Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli tutkia toimivan johdon yrityskauppojen jälkeisiä strategisia ja operatiivisia muutoksia yrityksessä. Tutkimuksessa analysoin viittä suomalaista yritystä, jotka olivat toteuttaneet toimivan johdon yrityskaupan.

Empiiristen tulosten perusteella toimivan johdon yrityskaupat näyttävät johtavan yrityksen suorituskyvyn paranemiseen ja esimerkiksi tutkittavien yritysten liikevoittoprosentti kasvoi keskimäärin 6 prosenttia vuoden sisällä yrityskaupasta.

Toteutettujen haastattelujen perusteella omistus lisäsi merkittävästi johdon innostusta ja draivia, joka puolestaan sai johdon kehittämään yritystoimintaa aktiivisemmin. Tutkimukseni mukaan suurimmat muutosten kohteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään:


(1) tehokkuuden lisääminen (toiminnan uudelleenjärjestelyt, tuottavuusinvestoinnit ja parempi kustannuskontrolli),


(2) nopeampi kasvu (markkinoinnin ja myynnin tehostaminen sekä tuotekehitys) ja


(3) työntekijöiden motivaation parantaminen (kannustinjärjestelmien luominen).


Mikko Lehmus

040 900 3599


Lue lisää:


Yritysoston ABC