PK-YRITYKSEN ARVOMÄÄRITYS- HAASTEITAYritykselle ei ole mitään absoluuttista oikeaa arvoa, vaan se riippuu aina yrityksen kehitysvaiheesta, käytettävistä arvonmääritysmenetelmistä ja tarkoituksesta, jota varten arvonmääritys tehdään. Teoreettisesti oikein arvo saadaan diskonttaamalla tulevat kassavirrat tähän päivään. Luotettavien ennustemenetelmien puuttuessa PK-yrityksissä käytetään yleisesti tilinpäätöksen tunnuslukuja ja kertoimia.

Juuri näihin liittyvät tämän päivän haasteet arvomäärityksessä.


Tuottoarvo


Tuloslaskelmasta johdettavien P/E, käyttökate tai muiden kerrointen pohjana käytetään yleensä usean vuoden oikaistua tuloskeskiarvoa, jossa on sekä tuloshistoriaa että ennustetta. Arvonmäärittäjä joutuu nyt pohtimaan yrityksen asiakas- ja markkinaodotuksia ja niiden muutoksia sekä perehtymään yrityksen tavoitteisiin, strategiaan ja resursseihin (määrä ja laatu). Riskipuolella hän joutuu miettimään yrityksen esimerkiksi yrityksen riippuvuutta omistajasta tai yhdestä avainhenkilöstä, rahoituksen riittävyyttä tai saatavuutta, jne..

On selvää, että yrityksissä, joita nyt käsillä oleva voimakas markkinatilanteen muutos koskettaa, tuottoarvo laskee odotettavissa olevien tulosten mukana. Tuottoarvo putoaa siis kahta kautta: sekä kertoimet että kerrottavat luvut ovat pienemmät. Tuottoarvon lasku loppuu vasta, kun markkinatilanne on muuttunut ja tuloksista on näyttöä. Koska kertoimissa käytettään tuloskeskiarvoja, arvon heikkeneminen tapahtuu viiveellä. Mutta samalla tavalla tuloksen lähdettyä uuteen nousuun, arvon nousu näkyy viiveellä. Uusi arvonnousu voi siis viedä vuosia.


Substanssiarvo


Yrityksen substanssiarvo on varojen ja velkojen erotus. Käyttö- ja vaihto-omaisuuden tasearvot voivat poiketa merkittävästi kirja-arvoista. Rakennusten, koneiden ja laitteiden käyvät arvot muuttuvat markkinoiden mukaan. Jos yritys lopettaa toiminnan ja onnistuu myymään koneet laskukautena, hinta on todennäköisesti huomattavasti vähemmän kuin myytäessä nousukaudella niukan kapasiteetin tilanteessa. Mahdollisen ylikapasiteetin purkaminen maksaa aina. Kiinteistöjen arvo on pitkälti sidoksissa niiden sijaintiin ja/tai yrityksen vuokranmaksukykyyn. Varaston hitaasti kiertävät erät tulee arvioida todennäköiseen luovutushintaan, vaikka ne olisivat selvästi alle hankintahinnan. Arvonmäärittäjän tulee uskaltaa kyseenalaistaa kunkin erän arvo ja pohtia sen tarpeellisuutta yrityksen ydinliiketoiminnassa.

Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota aineettomiin oikeuksiin, joihin kuuluvat mm. liikearvo, patentit ja tavaramerkit, mahdolliset aktivoidut kehitys- tai markkinointimenot ja muita vaikeasti arvotettavia eriä. Näiden arvioinnissa voi miettiä, mitä niistä todella siirtyy ostajalle mahdollisessa yritysjärjestelyssä.


Verottajan arvonmääritys ja perheen sisäiset järjestelyt


Verottaja käyttää arvonmäärityksessä viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen substanssiarvoa, jossa tärkeimmät omaisuuserät, esim. kiinteistöt, on arvioitu käypään arvoon. Yrityksen tuottoarvo lasketaan kolmen menneen vuoden nettotulokseen ja kertoimeen perustuen. Jos tuottoarvo on korkeampi kuin substanssiarvo, yrityksen arvo on näiden arvojen keskiarvo.

Tuottoarvon laskennassa mahdollista käynnissä olevaa tilikauden tuloskasvua tai -pudotusta ei siis oteta huomioon ennen seuraava tilinpäätöstä. Perheen sisäisissä kaupoissa on liikkumavaraa ja ne tehdään usein verosäännösten ja -huojennusten puitteissa alle käyvän arvon. Ratkaisevampaa voi olla ajankohta, milloin yrittäjä siirtää vetovastuun nuoremmille.


Haasteista käytäntöön


Pitkän taantumajakson ja heikon taloussyklin jälkeen talous kasvaa vauhdilla nyt jo kolmatta vuotta peräkkäin. Kuluvan tilikauden jälkeen kolmen vuoden tuloskeskiarvo yrityksissä on hyvä. Samaan aikaan noususuhdanne vaikuttaa myös kertoimia nostavasti, kun kasvun uskotaan jatkuvan. Yrityksen myyntiä ajatellen tilanne on siis edelleen suotuisa.

Kun kasvu hiipuu ja yrityksen tulos kääntyy laskuun, arvonmäärittäjä joutuu painottamaan tuoreinta vuotta. Yrityksen arvo siis kääntyy laskuun jyrkemmin johtuen myös kertoimien putoamisesta, kun kasvun näkymät heikkenevät tai muuttuvat miinusmerkkisiksi. Kuten edellisessä taantumassa nähtiin, yrityksen arvon palautuminen vaatii ankaria toimenpiteitä ja vie vuosia.


Yrityksen arvonmääritys on aina suuntaa antava. Yrityskauppa ja sen kauppahinta asettuvat ostajan ja myyjän sopimaan kohtaan.


Matti Mattila

Toimitusjohtaja

MBO Partners Oy


Lue lisää


Yrityksen arvon maksimointi yrityskauppastrategian avulla