Liikearvo yrityskaupassaYrityskaupassa syntyvä liikearvo eli goodwill on ostettavien tase-erien päälle maksettava kauppahinnan osa. Kun kyseessä on osakekannan kauppa, liikearvo on ostettavien osakkeiden omanpääoman arvon ylittävä osuus. Liiketoiminnan kaupassa liikearvo on kauppahinta miinus kaupassa siirtyvät pysyvät ja vaihtuvat vastaavat. Liiketoimintakaupassa myyjälle syntynyt liikearvo on verotettavaa tuloa ja vastaavasti ostajalle liikearvon poistot ovat verovähennyskelpoisia. Osakekaupassa syntynyt konserniliikearvo ei ole verovähennyskelpoinen.


Liikearvoa maksetaan saatavien tuottojen toivossa. Tuotot taas syntyvät, kun yrityskaupassa siirtyy asiakaskuntaa, tilauskantaa, brändi, patentteja, toimiva organisaatio ja osaamista, päämiehiä, tuote-edustuksia, hankintasopimuksia, tms.. Yrityksen arvonmääritys ja liikearvo ovat siis voimakkaasti yhteydessä toisiinsa.


Liikearvo palvelualalla


Palveluyrityksissä käyttöomaisuus on usein vähäinen, vaihto-omaisuutta tuskin lainkaan ja tulos syntyy henkilökunnan osaamisella ja asiakassuhteilla. Yrityskaupassa kauppahinta voi olla lähes kokonaan liikearvoa. Vähittäiskaupan alalla kauppapaikan sijainti käyttöomaisuuden ja henkilökunnan ohella voi olla ratkaiseva. Maahantuonnissa ja markkinoinnissa taas päämiehet tai edustukset vaikuttavat tuottokykyyn ja jatkuvuuteen. Kuluttajakaupassa hyvä brändi ohjaa asiakkaat ostamaan tuotetta.


Liikearvo teollisuusyrityksessä

Teollisessa toiminnassa taseen käyttö- ja vaihto-omaisuudella on merkittävämpi asema ja liikearvon osuus siten suhteellisesti pienempi. Yrityksen omat tuotteet ja brändi nostavat liikearvoa. On selvää, että alihankinnassa tai projektiluontoisessa toiminnassa, urakoinnissa tai jatkuvan asiakaskilpailutuksen toimialoilla jatkuvuus on epävarmempaa ja liikearvot pienempiä kuin pitkien asiakassopimusten toiminnassa.


Liikearvojen yleinen vertailu hankalaa

Pohjimmiltaan liikearvo määritetään tuloksen ja kassavirran ja näiden odotettavan kasvun kautta. Liikearvojen vertailu toimialojen välillä on hyvin hankalaa. Saman toimialan sisällä vertailu on helpompaa. Arvonmäärityksen tekijä joutuu siis pohtimaan yrityksen taseen ja toiminnan lähtökohdista tulevia tuottoja. Miten esimerkiksi palvelualan yrityksen juuri tehty henkilökunnan reilu lisäys tai vähennys vaikuttaa lyhyen tai pitkän aikavälin tuottokykyyn? Tai miten jonkun keskeisen asiakkaan tai päämiehen menetys tai lisäys vaikuttaa liikearvoon?


Onnistuneen yrityskaupan liikearvo tuottaa

Hyvällä haltuunotolla, johtamisella, kasvulla ja syntyvillä kustannussynergioilla liikearvon takaisinmaksuaika on hallussa ja sijoitetun pääoman tuotto kunnossa. Toisaalta liikearvo voi rapautua tai peräti tuhoutua nopeasti, jos ostokohteen haltuunotto epäonnistuu eikä tulosta saada tavoitellulle uralle.


Matti Mattila

MBO Partners Oy


Lue lisää:


Yritys Myyntikuntoon


Toteuta yrityskauppa osakevaihtona