Yrityskaupat Kokemuksella
Yrityskaupat Kokemuksella
Yrityskaupat Kokemuksella
Yrityskaupat Kokemuksella

Yritysoston ABC

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Mutta yrityskaupassa sekään ei vielä riitä. Kiteytän
yritysoston keskeiset toimet seuraavasti

a) yrityksen omistaja ja hallitus laativat strategian, jossa kohdennetaan kasvun suunnat sekä asiakas- tai osaamisvajeet, jotka yritysostolla on tarkoitus kattaa. Miksi yritysosto on parempi vaihtehto kuin orgaaninen kasvu?
b) yrityskauppaa edeltää omien resurssien mitoittaminen ja liittymäpintojen varmistaminen.
c) varmista myös yrityskaupan rahoitus ajoissa. Käytä ammattiapua, jos omat resurssit eivät riitä. Rahoittaja arvioi hanketta tulos-, tase- ja kassavirtaennusteiden pohjalta.
d) mikä meidän tarina ja tarjous yrityksen myyjälle one) kartoita ostokohteet ja kerää niistä kattavat tiedot ennen yhteydenottoa
f) usein on fiksua kytkeä ulkopuolinen yrityskaupan ammattilainen ottamaan yhteyttä potentiaaliseen myyjään sekä avustamaan ostoprosessin eri vaiheissa
g) neuvottelu- ja aiesopimusvaiheen kestoa on mahdoton etukäteen arvioida. Älä luovuta, tämä vaihe voi kestää kuukausia!
h) due diligence tarkastukseen kannattaa kytkeä ostajayhtiön vastuuhenkilöt ja minimoida ulkopuolisten tekemät osuudet. Näen due diligence tarkastuksen oleellisena osana ostokohteen haltuunottoa.
i) ole huolellinen yrityskaupan dokumenttien neuvotteluissa
j) kun yrityskauppa on allekirjoitettu, ostokohteen henkilöstö on nopeasti saatava mukaan ja haltuunotosta vastaavat henkilöt varaamaan riittävästi aikaa ostokohteen integrointiin. Jos ilmaantuu yllättäviä haasteita tai resurssivajeita, voit saada nopeaa apua esimerkiksi ottamalla kokenut vuokrajohtaja tai –asiantuntija määräajaksi mukaan haltuunottoon.

Yritysoston haltuunotossa Kerralla kuntoon –periaatteella varmista odotetut hyödyt yrityskaupasta.

Matti Mattila
MBO Partners Oy

Posted in Yrityskaupat

Konsultti vai Vuokrajohtaja?

Yrityksen osaamista tai resursseja täydennetään konsultin, vuokrajohtajan tai rekrytoinnin avulla. Millaisiin tilanteisiin sopii konsultti ja mihin vuokrajohtaja?

Tyypillisesti konsulttia käytetään projektiluonteisissa tehtävissä kuten strategiasuunnittelu, toiminnan tehostaminen, myynnin kehittäminen, koulutus, rahoituksen järjestäminen, jne. Konsultti tuo yritykseen erikoisosaamistaan, laatii suunnitelmat ja toimii useimmiten organisaation tukena. Joissain tilanteissa yritys ulkoistaa erityistehtävän konsultille kuten suorahaku, yrityksen myynti, tms. Muutosten toteutuksessa – erityisesti koskien yhtiön operatiivista toimintaa – toteutusvastuu kuitenkin säilyy yrityksen organisaatiolla.

Vuokrajohtaja sopii tilanteisiin, joissa yrityksellä on resursseissa vajetta joko äkillisesti tai jonkin muutosprojektin läpivientiin liittyen. Vuokrajohtajan tavoitteet ja aikataulut on määritetty organisaation johdon toimesta jo ennen vuokrajohtajasopimuksen allekirjoitusta. Yrityskauppa on tyypillinen tilanne, jonka jatkona vuokrajohtaja voidaan ottaa integraation läpiviemiseen ja/tai jo sitä edeltävään due diligence tarkastukseen. Projekti on määräaikainen ja vuokrajohtaja toimii sen vetäjänä. Vuokrajohtaja voi tuoda merkittävää asiaan liittyvää kokemusta aiemmin toteuttamistaan vastaavista hankkeista.

Tyypillisiä projekteja vuokrajohtajalle ovat yrityksen tai sen osan saneeraaminen, toiminnan uudelleensuuntaaminen tai strategian jalkautus, yrityskaupan haltuunotto, toiminnon ulkoistaminen, uuden toimipisteen perustaminen tai vaikkapa viennin käynnistäminen. Vuokajohtaja toimii operatiivisessa vastuussa.

Vuokrajohtajan etuna rekrytointiin verrattuna on se, että resurssi on heti käytettävissä ja sopimus on aina määräaikainen ilman sivukuluja tai lomia. Verrattuna konsulttiin vuokrajohtaja on operatiivinen toteuttaja, joka toimii osana organisaatiota. Jos vuokrajohtajan tehtävä osoittautuu pysyvämmäksi, tilaaja voi rekrytoida vuokrajohtajan ilman eri kustannusta sopimuskauden päättyessä.

Matti Mattila
MBO Partners Oy

Posted in Uncategorized

Toteuta yrityskauppa osakevaihtona

Yleisin tapa toteuttaa yrityskaupat toimialan sisällä on perustaa uusi yhtiö, joka ostaa yhdistyvien yhtiöiden osakkeet tai liiketoiminnan. Myyjät pääomittavat ostavan yhtiön sopimassaan suhteessa ja yrityskauppa rahoitetaan käyttäen vieraan pääoman velkavipua. Kauppojen sijasta osakevaihto on useasti erittäin hyvä vaihtoehto yrityskaupan toteuttamiseen.

Osakevaihtoa kannattaa harkita esimerkiksi toimialajärjestelyssä, jossa kaksi (tai useampi) alan yhtiötä yhdistetään. Osakevaihdossa molempien yhtiöiden omistajat tulevat omistamaan toista näistä yhtiöistä, josta tulee siis uuden kokonaisuuden emoyhtiö. Toinen yhtiö siirretään tytäryhtiöksi ja vastikkeena siirtäjä saa emoyhtiön osakkeita sovittavan vaihtosuhteen mukaisesti. Vaihdossa voi myös käyttää rahaa, mutta enintään 10 % vastikkeen määrästä. Osakevaihto on veroneutraali eli se ei laukaise luovutusvoiton verotusta.

Vaihtosuhteen määrittämiseksi ulkopuolinen asiantuntija määrittää molempien yritysten arvon samoilla periaatteilla. Osakassopimuksen keskeiset periaatteet kannattaa sopia jo järjestelyprosessin alkuvaiheessa. Yksinkertaisimmillaan osakevaihto ei vaadi ulkopuolista rahoitusta. Osakevaihto sopii myös yrittäjäpolvenvaihdokseen, jolloin vaihdon yhteydessä osakassopimukseen kirjataan luopuvan yrittäjän exit-periaatteet.

Jos uskot yrityksesi kasvukykyyn, sinun kannattaa jo tässä vaiheessa kytkeä yrityskaupan ammattilainen kasvuhankkeesi strategia- tai selvitysvaiheeseen. Ulkopuolinen pystyy sparraamaan kasvustrategiaasi, avustamaan tiedonkeruussa, arvioimaan kohdeyritystä ja suunnittelemaan yrityskaupan toteutustapaa ja rahoitusta.

Matti Mattila
MBO Partners Oy

Posted in Yrityskaupat, Yrityskauppa

Osakekannan kauppa vai liiketoimintakauppa?

Yleisimmät yrityskaupan toteutustavat ovat joko osakekannan tai liiketoiminnan kauppa. Yrityskaupan oikean rakenteen valintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Ollaanko myymässä koko yritystä vai osaa? Millainen taserakenne yrityksellä on? Miten verotusnäkökohdat vaikuttavat?

  • Osakekannan kaupassa ostaja suorittaa myyjälle kauppahinnan vastineeksi myytävän yrityksen osakkeista. Kauppahinta voidaan joko suorittaa käteisenä tai ostaja voi maksaa hinnan oman yrityksensä osakkeilla. Myös näiden kombinaatio on mahdollinen.
  • Liiketoimintakaupassa puolestaan siirtyy yleensä liiketoimintaan kohdistuva käyttöomaisuus, kurantti vaihto-omaisuus, aineettomat oikeudet (mm. yrityksen nimi, domainit jne.) sekä liikearvo, joka määräytyy yleensä tuloskunnon ja/tai – dotusten mukaan. Liiketoimintakaupassa on tärkeä huomata, että taseomaisuuden lisäksi työntekijät siirtyvät ostavaan yhtiöön vanhoina työntekijöinä.
  • Osakekannan kauppa on yleensä myyjän kannalta parempi vaihtoehto, sillä myyjä pääsee näin irti kaikista velvoitteistaan. Ostaja puolestaan useimmiten suosii liiketoimintakauppaa, sillä siinä kohdeyrityksen vastuut eivät siirry ostajalle ja liikearvo on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Osakekannan kaupan ja liiketoimintakaupan lisäksi on olemassa monia muita yrityskaupan toteutustapoja. Yleisimpinä ja käyttökelpoisimpina mainittakoon osakevaihto sekä pääomitus.

  • Osakevaihdossa myytävä yritys siirtyy ostavalle yritykselle ja myytävän yrityksen osakkeenomistajat saavat vastineeksi ostavan yrityksen osakkeita. Tässä yhteydessä suurin vääntö ostajan ja myyjän välillä käydään ns. vaihtosuhteesta.
  • Pääomituksessa yritys hankkii lisärahoitusta ulkopuoliselta taholta suunnatulla osakeannilla. Uusien osakkaiden tullessa mukaan sovitaan yleensä vanhojen osakkaiden exitistä.

 
Kirjoittaja: Mikko Lehmus

Posted in Liiketoimintakauppa, Yrityskauppa

Yritysostolla yrittäjäksi tai toiminnan laajentamiseen

3.10.2013 järjestetyssä Suomen Yrittäjien omistajanvaihdos –seminaarissa julkaistiin Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa tehty tutkimus yritysostoista.  Sen keskeinen tulos ja johtopäätelmä on, että yrityskaupat ja liiketoiminnan ostot ovat erinomainen tapa sekä ryhtyä yrittäjäksi että kasvattaa yritystä.

Tutkimusaineisto koostui yrityksistä, joissa yrityskauppa oli toteutettu vuosina 2008-2012.  Aineiston määrä oli varsin laaja, kun vastaajayrityksiä oli noin 350 kappaletta. Tosin lähes puolet näistä oli pieniä alle viiden hengen yrityksiä.  Noin kolmanneksella vastaajista liikevaihto oli kuitenkin yli 1 milj. euroa ja noin 60 yrityksellä yli 2 milj. euroa. Kaupoista yli puolet oli liiketoiminnan kauppoja. Osakekauppoja oli reilu kolmannes ja ne painottuivat ryhmän isompiin yrityksiin. Koko vastaajajoukosta vain 13 %:ssa oli toteutettu perheen sisäinen sukupolvenvaihdos.

Yritysostot olivat onnistuneet yllättävän hyvin.  Tutkimukseen vastaajista peräti 82 % ilmoitti, että yrityskauppa oli onnistunut hyvin tai erinomaisesti.  Kauppojen toteutuksessa keskeiset haasteet liittyivät kolmeen osa-alueeseen: yrityksen arvonmääritys, kauppahinta ja yrityskaupan rahoitus. Avoimeksi jää kysymys, mitkä olivat ongelmat niissä yrityskaupoissa, jotka eivät koskaan menneet maaliin.

Asiantuntijan käyttö yrityskaupoissa on tärkeätä. Tutkitussa joukossa – ehkä yritysten pienestä koosta johtuen – palvelut hankittiin jo ennestään lähellä yritystä olevilta tahoilta kuten Finnveralta, pankilta, tilitoimistolta tai ELY-keskuksen tuetuteista palveluista.  Isommissa yrityskaupoissa käytetään yrityskaupan asiantuntijoita, tilintarkastajia, juristeja, jne.

Tärkeä havainto on, että yrityskaupassa käytetyn ammattilaisen ja ostokohteen jatkomenestyksen välillä on yhteys. Yrityskaupan asiantuntija kannattaa siis kytkeä valmisteluun jo hyvissä ajoin.

 

Matti Mattila

 

 

Posted in Arvonmääritys, Yrittäjyys, Yrityskaupat, Yrityskauppa, Yritysten myynti Tagged with: , , ,

Palkkajohtajasta yrittäjäksi

Juha Koskinen kirjoitti ansiokkaasti Talouselämä lehdessä 2.8.2013 palkkatöissä olevien johtajien potentiaalista PK-yrityksissä.

Suomessa teollisuuden kansainvälistyminen on pääosin tapahtunut vasta viimeisen kahden-kolmenkymmenen vuoden aikana. Teollisuus on kouluttanut kansainvälisen liiketoiminnan hallitsevia johtajia, joiden määrä on räjähdysmäisesti kasvanut. Näillä johtajilla on hyvä kielitaito, kokemusta myynnistä, markkinoinnista, jakelukanavien avaamisesta, tuotantotoiminnoista, ihmisten johtamisesta, jne. Vaikka miten kyvykkäitä ja päteviä olisivatkin, heille kaikille ei valitettavasti ole tilaa edetä yritysten ylimpään johtoon. Eikä kaikille riitä edes tehtäviä, kun suuryritykset supistavat toimintojaan.

Meille yrityskaupan ammattilaisille on avautunut erinomainen tilaisuus ohjata palkkajohtajia yritysten omistajiksi ja vetäjiksi. Johtajalle yrityskauppa on nopea tapa saada asiakaskunta ja toimiva yritys, jonka voi ottaa haltuun ja jota voi kehittää eteenpäin. Kokemukseni tällaisista yrityskaupoista on pelkästään positiivinen.

PK-yrityksissä on paljon potentiaalia laajentaa vientiin tai muuten kansainvälistyä. Tässä on sauma kokeneille johtajille. He voivat tuoda osaamistaan yrityksiin, jotka työllistävät suomalaiset jatkossa. Omistajajohtajalle avautuu uusi pelikenttä, jossa korporaatioiden sisäisten vääntöjen sijasta voi aidosti keskittyä asiakkaisiin, hakea uusia toimintatapoja tai luoda ratkaisuja tuote/palvelutarjontaan. Motivoivaa! Ja mahdollisuus vaurastua eri tavalla kuin palkkatöissä.

Usein yrittäjäksi ryhtyvän johtajan kyky yksin hankkia yritysostoon tarvittava pääoma on rajallinen. Meidän konsulttien tehtävä on luoda kaupan rahoitusmalli sekä etsiä omaa ja vierasta pääomaa yrityskaupan toteuttamiseksi.

Rohkaisen kaikin keinoin palkkajohtajia ottamaan yhteyttä yrityskaupan ammattilaisiin. Oikean kohteen löytyminen voi viedä jonkin aikaa ja yrityskaupan prosessikin kuukausia. Siis ajoissa liikkeelle!

 

Matti Mattila

 

 

Posted in Uncategorized

Yrityskaupat liiketoimintakaupoiksi?

 
Yhteisöverokanta alenee 20 %:iin vuoden 2014 alusta. Vielä muutama vuosi sitten verokanta oli 26 %. Samaan aikaan pääomatulojen verotus on kiristynyt ja on nyt 30 tai 32 %. Yrityksen myyjän luovutusvoitto yleensä nostaa veron 32 %:iin.

Kun yhteisöverokanta ja pääomatulojen vero olivat lähes samaa tasoa, yrityksen omistaja pyrki tekemään yrityskaupan myymällä yrityksen osakkeet. Nyt yrityksen myyjän kannattaa huolella pohtia ja arvioida:

– onko edullisempaa myydä yhtiön liiketoiminta
– käyttää jäljelle jäävää yhtiötä esim. sijoitusvarallisuuden hoitoon
– ottaa yhtiöstä raha ulos osinkoina usean vuoden aikana
– lopettaa yhtiö purkamalla vasta useiden vuosien kuluttua.

Ostajalle yrityskauppa liiketoiminnan ostona on houkuttelevampi vaihtoehto kuin osakekauppa. Liiketoiminnan kaupassa ostajalle siirtyy vain kauppakirjassa sovitut vastuut ja velvollisuudet. Ostaja voi verotuksessaan vähentää liiketoimintakaupassa syntyvän liikearvon. Yrityksen myyjän on siis usein helpompi löytää ostaja kun kyseessä on liiketoiminnan kauppa.

Matti Mattila

 
 
 

Posted in Liiketoimintakauppa, Yrityskaupat, Yrityskauppa Tagged with: , ,

Yritysverokanta 20% – muuttuvatko yrityskaupat liiketoimintakaupoiksi?

MBO Partners Oy ja Veropaja Oy järvestävät aiheesta asiakastilaisuuden toukokuussa 2013.

Jos olet kiinnostunut, kysy lisää mikko.lehmus@mbopartners.fi.

 
 
 

Posted in Uncategorized

Yrityksen arvon maksimointi yrityskauppastrategian avulla

 
Yrityskauppa mielletään hyvin usein puhtaasti joko yritysostoksi tai yrityksen myynniksi, joita toteutetaan hyvin harvoin tai ei ollenkaan. Hyvin useat yritykset luottavatkin vain sisäiseen kasvuun oman liiketoiminnan laajentumisen kautta. Kokemuksemme perusteella tämä on yksi merkittävä kasvun rajoite. Sen sijaan, että yrityskauppoja toteutetaan ”miten sattuu”, olisi tärkeää laatia yritykselle selkeä yrityskauppastrategia, jossa kuvataan kunkin business-segmentin asema yrityksen sisällä. Näin toimimalla on mahdollista maksimoida yrityksen arvo.

Yksi mielenkiintoinen ja varsin käyttökelpoinen työkalu tähän tarkoitukseen on olla oleva nelikenttä. Mallissa pystyakseli kuvaa yhden business-segmentin sopivuutta yrityksen muihin business-segmentteihin nähden sekä sen kykyä tuottaa arvoa konsernille. Vaaka-akseli puolestaan kuvaa business-segmentin kasvupotentiaalia ja kehitysmahdollisuuksia.

 

Yrityskauppastrategia

Lähde: Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, rahoituksen laitos

 

Mallia on helpoin tulkita business-segmentin sopivuuden ja arvontuotannon kautta.

Olemme paras omistaja

  • Mikäli business-segmentin kasvupotentiaali on korkea, kannattaa segmenttiä pyrkiä kasvattamaan sekä sisäisesti että yritysostoin.
  • Vaikka kasvupotentiaali olisikin matala, ei segmenttiä kannata myydä, sillä yritys itse on paras omistaja (segmentin arvo on suurin yritykselle itselleen ja myyntihinta

Joku muu paras omistaja

  • Mikäli business-segmentin potentiaali on matala ja joku muu yritys on (esim. synergiaeduista johtuen) parempi omistaja, on segmentistä luopuminen suositeltavaa (myyntihinta>yrityksen arvo).
  • Mikäli potentiaali on puolestaan korkea, kannattaa harkita segmentin laajentamista ennen siitä luopumista (mikäli segmentin arvo on kasvatettavissa ”helposti”).

 
Mikko Lehmus
KTM
 
 
 
 

Posted in Yrityskaupat, Yrityskauppa

Odotettavissa yrityskauppoja!

Kirjoittaja: Matti Mattila

Viime viikolla julkaistu PK-yritysbarometri osoittaa näkymissä varovaista positiivista odotusta. Loppuvuotta kohti yritysten tilanne paranee.

 

Yrittäjäbarometri

Lähde: Pk-yritysbarometri, kevät 2013

 

Helmikuun alussa julkaistu EK:n suhdannebarometri kuvaa synkkää nykytilaa, mutta antaa heikkoja signaaleja suhdannekäänteestä. Myös EU:n kuluttajien ja yritysten luottamisindikaattorit näyttävät aivan viime aikoina vahvistuneen. Pörssi on ollut nousussa jo usean kuukauden ajan.

Yrityskaupat seuraavat voimakkaasti talouden syklejä. Heikon yrityskauppavuoden 2012 jälkeen tilanne yrityskaupoissa on kääntymässä parempaan. Arvioin, että käänne on jo tapahtunut ja tilanne normalisoituu loppuvuotta kohti. Yrityksen myyntiä harkitseville tämä tarkoittaa aktivoitumista kevään aikana.

 

 

 

 

Posted in Yrityskaupat, Yrityskauppa, Yritysten myynti Tagged with: